O Nas
        Ubezpieczenia
        Kancelaria Radcy Prawnego
        Nasi Partnerzy
        Kontakt
        Mapa serwisu
        Praca w ESF

 
  Subskrypcja
 
Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze
informacje z serwisu, podaj nam Swój adres email:
 
 
 
 
Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw


Pliki do poobrania:

  >  wniosek
Do kogo jest skierowane ubezpieczenie?

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw jest skierowany do podmiotów gospodarczych, których roczny obrót w związku z prowadzoną działalnością nie przekracza 15 milionów złotych i których wartość majątku (środki trwałe i środki obrotowe) nie przekracza 15 milionów złotych.

Wariant niezbędnyWariant pełny
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych++
ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ++
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia*
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego*
ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia*
ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu*
ubezpieczenie mienia w transporcie*

+ zapewniona ochrona ubezpieczeniowa
* możliwość wyboru dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej

Co może być objęte ubezpieczeniem?

 • obiekty budowlane, tj. budynki i budowle
 • maszyny i urządzenia będące środkami trwałymi
 • wyposażenie
 • środki obrotowe
 • mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi lub do sprzedaży komisowej
 • gotówka
 • nakłady inwestycyjne
 • mienie prywatne pracowników
 • odpowiedzialność cywilna
 • dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu

Jakie zdarzenia są objęte ochroną?

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Zakres podstawowy: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego.
Zakres rozszerzony: zakres podstawowy + wydostanie się wody, pary wodnej i innych substancji z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcie, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi.
Klauzule dodatkowe:
 • klauzula rozmrożenia
 • klauzula terroryzmu
 • klauzula drobnych prac remontowych
 • klauzula automatycznego pokrycia
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Zakres: kradzież z włamaniem i rabunek.

W ubezpieczeniu gotówki w czasie rabunku w transporcie ochrona obejmuje dodatkowo szkody powstałe w wyniku:
 • nagłego zgonu lub nagłej ciężkiej choroby osoby wykonującej transport
 • ciężkiego uszkodzenia ciała tej osoby wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • zniszczenia lub uszkodzenia środka lokomocji użytego do transportu wartości pieniężnych wskutek wypadku drogowego, pożaru, wybuchu lub uderzenia pioruna
Dodatkowo ochroną objęte są szkody polegające na uszkodzeniu zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się mienie objęte ochroną ubezpieczeniową (tj. ścian, podłóg, sufitów, drzwi, zamków, systemów alarmowych, okien, szyb, krat itp.) powstałe w związku z dokonanym lub usiłowanym włamaniem lub rabunkiem.
Klauzule dodatkowe:
 • klauzula wandalizmu
 • klauzula automatycznego pokrycia
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
Zakres podstawowy: odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia.
Zakres rozszerzony: zakres podstawowy + dowolnie wybrane następujące klauzule:
 • OC za produkt
 • OC pracodawcy
 • OC za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nie przenoszącego prawa własności
 • OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
 • OC za szkody wyrządzone ruchem pojazdów w zakresie niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • OC za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
 • OC za szkody w mieniu przechowywanym
 • OC za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub czyszczeniu
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Zakres: wszystkie ryzyka, a w tym: przepięcie, zwarcie, indukcja, działania człowieka polegającego na niewłaściwej obsłudze sprzętu na skutek np. nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora.
Klauzule dodatkowe:
 • klauzula ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego
 • klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach samochodowych
 • klauzula automatycznego pokrycia
Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu
Zakres: dodatkowe koszty działalności ponoszone przez Ubezpieczającego w następstwie szkody jaka zaistniała w ubezpieczonych obiektach budowlanych, maszynach, urządzeniach lub stacjonarnym sprzęcie elektronicznym objętych ochroną z tytułu ubezpieczenia:
 • od ognia i innych zdarzeń losowych
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Zakres: szkody powstałe w wyniku rozbicia, stłuczenia lub pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych.
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą być również objęte koszty ustawienia i rozbiórki rusztowań niezbędnych do demontażu albo wstawienia ubezpieczonych przedmiotów szklanych.

Dodatkowa ochrona dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, włącznie z kosztami rozbiórki lub demontażu części niezdatnych do użytku
Ubezpieczenie mienia w transporcie
Zakres: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi, spadnięcie przedmiotu na środek transportowy, wypadek środka transportu.
Dodatkowo:
 • kradzież z włamaniem i rabunek ładunku oraz kradzież ładunku wraz ze środkiem transportu
 • czynności załadunkowe i wyładunkowe

Z życia wzięte...

Pan Rozsądny prowadzi sklep w centrum Wrocławia. Zarówno budynek jak i całe wyposażenie sklepu są jego własnością. Nigdy wcześniej ich nie ubezpieczał, lecz po tym, jak obrabowano sąsiedni sklep, postanowił zabezpieczyć majątek swojej firmy. W pierwszym odruchu pomyślał o ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Wartość mienia oszacował następująco:
 • budynek: 200 000 zł
 • wyposażenie: 20 000 zł
 • środki obrotowe: 30 000 zł
Po głębszym zastanowieniu doszedł do wniosku, że warto również pomyśleć o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia z sumą ubezpieczenia 50 000 zł oraz o ubezpieczeniu mienia w transporcie z sumą ubezpieczenia 20 000 zł.

Pan Rozsądny zwrócił się do agenta UNIQA z prośbą o przygotowanie stosownej kalkulacji. Kupując te ubezpieczenia oddzielnie pan Rozsądny zapłaciłby w sumie 1 462 zł. Agent zaproponował jednak Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie przy tych samych sumach ubezpieczenia zapłaci on tylko 1 132 zł. Dodatkowo, pan Rozsądny nie będzie musiał wypełniać kilku wniosków, a jeżeli zdecyduje się na kolejne ubezpieczenia oferowane przez UNIQA, to może liczyć na zniżki.
Zobacz także:
......................................................................................................................................................................................

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstwMienie od wszystkich ryzyk  |  Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych  |  Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku  |  Mienie w transporcie  |  Sprzęt elektroniczny, dane i nośniki danych  |  Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych  |  Roboty budowlano-montażowe od wszystkich ryzyk  |  Dług celny  |  Wierzytelności  |  Wadium  |  Zamówienia publiczne  |  OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia  |  OC członków organów zarządzających firmą  |  OC przewoźników
Nasi Partnerzy
 
 
       Strona główna Copyright © 2007 System Innovations Grupa ESF
Powrót Drukuj Kontakt